Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid

1.1       Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Roelofsen Horeca Groothandel b.v. en opdrachtgever.

1.2       Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3        Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 : Aanbod / offertes

2.1       Gegevens welke zijn vermeld in door Roelofsen Horeca Groothandel b.v. verstrekte afbeeldingen, beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door Roelofsen Horeca Groothandel b.v. verstrekte gegevens binden haar niet.

2.2       Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Roelofsen Horeca Groothandel b.v. slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Roelofsen Horeca Groothandel b.v. heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

2.3       De omvang van de verplichtingen van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben geaccepteerd, indien niet binnen 4 uur na het versturen van de opdrachtbevestiging schriftelijke bezwaren ertegen ter kennis zijn gebracht van Roelofsen Horeca Groothandel b.v.

 

Artikel 3 : Prijzen

3.1       Prijsopgaven van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. binden haar niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht en assurantie, etc.

3.2       Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst en voordat deze volledig is uitgevoerd, wijzigingen voordoen in de kostenfactoren van Roelofsen Horeca Groothandel b.v., in de ruimste zin genomen, heeft zij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen hetzij de order te annuleren, terwijl Roelofsen Horeca Groothandel b.v. niet aansprakelijk is voor schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan.

 

Artikel 4 : Levering                                                                                               

4.1        Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats bij de vestiging van Roelofsen Horeca Groothandel b.v.

4.2       Indien is overeengekomen, dat het vervoer door of vanwege Roelofsen Horeca Groothandel b.v. zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.

4.3       De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld.

Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. De oorspronkelijke vordering wordt dan vermeerderd met de aanvullende kosten.

4.4       Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij anders overeengekomen.

4.5       Het is Roelofsen Horeca Groothandel b.v. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, of te leveren diensten in gedeelten uit te voeren.

Indien de zaken in gedeelten geleverd of diensten in gedeelten worden uitgevoerd, is Roelofsen Horeca Groothandel b.v. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 5 : Risico

5.1       Het risico van de zaak is voor de opdrachtgever vanaf het moment van afleveren van de zaak en, indien de opdrachtgever geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd.

 

Artikel 6 : Wijzigingen in de te leveren zaken

6.1          Roelofsen Horeca Groothandel b.v. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, voor wat betreft de volgende punten:

  • De afleveringstemperatuur van een product. Dit mag slechts voor zover de afwijking niet direct schadelijk is voor het product. Is dit wel direct schadelijk voor het product, dan is Roelofsen Horeca Groothandel b.v. gehouden de schade te vergoeden, tenzij het verschil in afleveringstemperatuur niet aan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. kan worden toegerekend, de opdrachtgever de schade had kunnen voorkomen, of tenzij en voor zover de opdrachtgever de schade had kunnen beperken;
  • Het gebruikte materiaal van derden. Afwijken van het in de koopovereenkomst omschreven materiaal van derden mag slechts, indien dit de aard van het product niet betreft en de kwaliteit niet ernstig nadelig beïnvloedt.

6.2       Indien Roelofsen Horeca Groothandel b.v. een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende de eerste 8uur nadat hij de afwijking heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren. De ontbinding dient schriftelijk te gebeuren.

 

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud

7.1        De geleverde goederen blijven eigendom van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan.

7.2        Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 behoudt Roelofsen Horeca Groothandel b.v. zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.

7.3       Door Roelofsen Horeca Groothandel b.v. geleverde zaken, die krachtens artikel 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.4       Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Roelofsen Horeca Groothandel b.v. gerechtigd de geleverde zaken waarop het in artikel 7.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaken voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

7.5       Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Roelofsen Horeca Groothandel b.v. hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

7.6       De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Roelofsen Horeca Groothandel b.v.:

  • De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Roelofsen Horeca Groothandel b.v. geleverde zaken te verpanden aan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 B.W.;
  • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Roelofsen Horeca Groothandel b.v.;
  • Om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Roelofsen Horeca Groothandel b.v. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

 

Artikel 8 : Overmacht

8.1       Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenissen verhinderen en die niet aan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) begrepen zijn maar daartoe niet beperkt werkstaking, schaarste aan grondstoffen door bijvoorbeeld weersomstandigheden of misoogsten en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. afhankelijk is, oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, ziekte van personeel en stremming van vervoer.

8.2       Roelofsen Horeca Groothandel b.v. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Roelofsen Horeca Groothandel b.v. haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3       Bij overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Roelofsen Horeca Groothandel b.v. niet mogelijk is langer duurt dan 72 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4       Indien Roelofsen Horeca Groothandel b.v. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

8.5       Indien sprake is van overmacht dan is Roelofsen Horeca Groothandel b.v. gerechtigd de prijzen naar marktconform aan te passen ondanks haar contractuele verplichtingen jegens de opdrachtgever.

 

Artikel 9 : Verplichtingen van de opdrachtgever

9.1       De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

Indien de tekortkoming minder dan 10% van het totaal bedraagt, zal de opdrachtgever gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.

9.2       Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.            

9.3       Indien de opdrachtgever wenst te reclameren is hij gehouden dit aan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. te melden en wel zo spoedig mogelijk na ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk acht uur na aflevering. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk aan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. worden bevestigd.

9.4       De desbetreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de opdrachtgever dient Roelofsen Horeca Groothandel b.v. in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.

9.5       De opdrachtgever is gehouden te allen tijde als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.

 

Artikel 10 : Aansprakelijkheid Roelofsen Horeca Groothandel b.v.

10.1      Roelofsen Horeca Groothandel b.v. is buiten het geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade wanneer de niet c.q. niet tijdige nakoming is te wijten aan hetzij opzet hetzij grove schuld van haarzelf of haar ondergeschikten en tot maximaal de factuurwaarde van de zaken of tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. voor de schade wordt uitgekeerd.

10.2      Roelofsen Horeca Groothandel b.v. heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

 

Artikel 11 : Emballage

11.1      Via Roelofsen Horeca Groothandel b.v. geleverde meermalige emballage waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel aangepast met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende regeling. Het in te leveren fust dient zodanig schoon te zijn dat het geschikt is voor verse agf-producten, welke voldoen aan de Haccp-norm.

11.2      Niet via Roelofsen Horeca Groothandel b.v. geleverde emballage wordt alleen teruggenomen voor zover Roelofsen Horeca Groothandel b.v. de desbetreffende producten in haar eigen assortiment voert.

11.3      De opdrachtgever is verplicht leenemballage binnen dertig dagen leeg, schoon en in onbeschadigde staat te retourneren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

11.4      Indien de opdrachtgever de emballage voor de te leveren producten ter beschikking stelt aan Roelofsen Horeca Groothandel b.v., is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de staat van de emballage en het reinigen hiervan. Roelofsen Horeca Groothandel b.v. kan de emballage gebruiken in de staat zoals het ter beschikking gesteld wordt. Indien gebreken in de kwaliteit van de producten wordt geconstateerd die te wijten zijn aan de hoedanigheid van de emballage, kan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden. Roelofsen Horeca Groothandel b.v. dient de ter beschikking gestelde emballage te behandelen als ware het haar eigendom.

 

Artikel 12 : Betaling

12.1      Roelofsen Horeca Groothandel b.v. bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat Roelofsen Horeca Groothandel b.v. vrij een aanbetaling te verlangen alvorens Roelofsen Horeca Groothandel b.v. een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende.

12.2      Betaling der geleverde zaken dient binnen veertien dagen na de datum van de op de levering betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.

12.3      Bij overschrijding van de in artikel 12.2 genoemde termijn, is de opdrachtgever een boeterente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd het recht van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. op wettelijke schadeloosstelling.

12.4      Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. op opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 37,- exclusief omzetbelasting.

12.5      In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.6      Compensatie met enige andere vordering die de opdrachtgever heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij Roelofsen Horeca Groothandel b.v. een creditnota aan de opdrachtgever heeft verzonden of bij rechterlijke vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan de opdrachtgever.

12.7      Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.8      Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

12.9      De opdrachtgever wordt geacht de factuur zonder protest te ontvangen en te hebben behouden indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereclameerd.

 

Artikel 13 : Ontbinding en aansprakelijkheid koper

13.1      Indien de opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hierboven beschreven voldoet, heeft Roelofsen Horeca Groothandel b.v. het recht elke verdere levering op te schorten. Opdrachtgever zal alsdan in gebreke zijn. In dit geval is Roelofsen Horeca Groothandel b.v. bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Roelofsen Horeca Groothandel b.v. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten.

13.2      De vorderingen van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. omstandigheden ter kennis komen die Roelofsen Horeca Groothandel b.v. goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Roelofsen Horeca Groothandel b.v. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Roelofsen Horeca Groothandel b.v. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Eén en ander onverminderd het recht van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. schadevergoeding te vorderen.

13.3      Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Roelofsen Horeca Groothandel b.v. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Roelofsen Horeca Groothandel b.v. bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 14 : Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1        De verbintenissen tussen Roelofsen Horeca Groothandel b.v. en de opdrachtgever als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2        Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Roelofsen Horeca Groothandel b.v. neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

14.3        Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde artikel 14.2, schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.

 

Artikel 15 : Deponering

15.1      Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Brabant te Eindhoven onder nummer 16081822.

Contact

Roelofsen Horeca Groothandel
Bemmelseweg 81d
6662 PE Elst

E: info@roelofsenbv.nl
T: (0481) 70 70 44
ISO 22000 gecertificeerd